Welkom

 • lokaal-externebronnen

  25 sollicitanten voor burgemeesterspost Winterswijk

  WINTERSWIJK – Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Winterswijk (circa 29.000 inwoners) hebben zich 25 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 25 sollicitanten bevinden zich drie vrouwen. …

 • cda-pen

  Stemgedrag

  Electionday is op het moment dat ik deze raadsrubriek schrijf nog maar net achter de rug. Het is voorlopig even helemaal voorbij voor de democraten, over en uit. Barack Obama draagt niet alleen zijn Twitter account over (@POTUS), maar de democraten zijn voorlopig de macht op alle fronten kwijt. Ook in het Huis van Afgevaardigden […]

 • cda-externebronnen

  CDA stelt kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen vast

  De leden van het CDA hebben tijdens het Partijcongres in Veghel de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. Alle dertien huidige Tweede Kamerleden staan op verkiesbare plaatsen. Daarnaast heeft de top van de lijst vier nieuwkomers: wethouder René Peters uit Oss op plek 3, Harry van der Molen, wethouder in Leeuwarden en oud-voorzitter van het CDJA op 8, Gronings raadslid Anne Kuik op 11 en jurist Chris van Dam uit Den Haag is op plek 12 beland.Sybrand Buma was al eerder verkozen als lijsttrekker.
  Bekijk onze definitieve lijst hier of hier (video). 
  Het CDA heeft ervoor gekozen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 te werken met zogenoemde staartlijsten. Klik hier om de staartlijsten per kieskring te bekijken. 

 • cda-externebronnen

  Buma: Hoogste tijd om problemen aan te pakken in plaats van ze te ontkennen

  Het is voor politici moeilijk om te erkennen dat ze iets niet hebben begrepen. Het is immers zo veel makkelijker om onder gelijkgezinden het eigen gelijk te bevestigen, dan om de diep liggende zorgen bloot te leggen. Want dan hoor je soms woorden, die je niet wilt horen. Dat zei Sybrand Buma vandaag in zijn speech tijdens het CDA congres in het Brabantse Veghel. 
  “We zien het bij de verkiezing van Donald Trump. We zagen het bij de Brexit. En bij ons eigen Oekraïnereferendum. Mensen hebben het gevoel dat globalisering betekent dat grootverdieners hun vermogen belastingvrij naar Panama wegsluizen. Terwijl zij zelf steeds meer belasting betalen. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur was ooit blij dat hij bij de grens niet meer in de rij hoefde te staan. Nu verliest hij zijn baan aan een Oost-Europeaan. Mensen vragen zich niet af in welk Europees land zij hun kind laten studeren, maar of er voor hun kind hier in Nederland nog een baan is."
  Als er niet beter geluisterd wordt, krijg je volgens Buma vanzelf een Brexit, een Trump als president en een ‘nee’ in het Oekraïne referendum. En een ‘nee’ bij alle referenda die misschien nog komen gaan. “Een politiek die dan toch doordendert, bewijst wat de mensen al dachten: dat die politici in een eigen wereld leven. Ze geven je de schijn van inspraak, maar uiteindelijk vertrouwen ze de keuze van hun eigen volk niet. Niet zo vreemd dat de burgers de politici dan niet meer vertrouwen.”
  Volgens Buma is er een steeds groter wordende groep mensen die het gevoel heeft niet langer mee te doen, of mee te tellen. Er zijn grote tegenstellingen en er is sprake van toenemende polarisatie, tussen jong en oud, hoog- en laagopgeleid, autochtoon en allochtoon. “Ze vragen dringend om een oplossing. Dit is de sociale kwestie van de 21-eeuw. Daar gaat ons verkiezingsprogramma over. En daar gaan de komende verkiezingen over. “
  Buma kondigde ook aan dat er komende woensdag een boek van zijn hand verschijnt: Tegen het cynisme, voor een nieuwe moraal in de politiek. In dit boek probeert hij, tegenover de oppervlakkigheid en het cynisme om ons heen, de diepgang te laten zien van de waarden die aan onze samenleving ten grondslag liggen.
  Klik hieronder om de hele speech te lezen.

 • bb-externebronnen

  Zorg in kleine gemeenten beste geregeld

  De decentralisaties zorg, jeugd en werk en inkomen en ondersteuning pakken in kleine gemeenten (tot 20.000 inwoners) beter uit voor burgers dan in grotere gemeenten, vinden ambtenaren. Hoe kleiner de gemeente, hoe soepeler de (her)inrichting van het &h…

 • bb-externebronnen

  Verdeelmodellen ‘sociaal’ deugen niet

  De verdeelmodellen voor jeugd, zorg en werk en inkomen deugen niet en moeten onder de loep worden genomen. Niet alle gemeenten houden geld over én hebben evenmin reserves om de forse tekorten te dekken. Er moet een vangnet komen voor gemeenten &…

 • lokaal-externebronnen

  Gratis-health checks bij De Peperbus op 4 november

  WINTERSWIJK – Op vrijdag 4 november voert Kruiswerk Achterhoek gratis health-checks uit voor leden bij Gezondheidscentrum De Peperbus. Aanvullend kan men dag ook een uitgebreide gewicht-screening laten doen. Tussen 10.00 en 15.00 uur is iedereen van ha…

 • cda-externebronnen

  Vrijwilligers verdienen meer waardering en minder onnodige regels

  Zo’n 30 vertegenwoordigers van organisaties die veel met vrijwilligers werken hebben maandag 24 oktober de krachten gebundeld om gezamenlijke een stap te zetten naar een visie op vrijwilligerswerk. Aan de hand van de vraag ‘hoe de vrijwilliger er in 2025 (idealiter) uit ziet en welke uitdagingen en kansen er op het pad daar naartoe liggen’, is geformuleerd hoe we samen kunnen werken aan twee doelen: meer waardering en minder onnodige regels voor vrijwilligers. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden door Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) gebruikt om de komende tijd in debatten het vrijwilligerswerk op de politieke agenda te zetten en te houden. Dat dit hard nodig is blijkt wel uit het feit dat in de meeste verkiezingsprogramma’s vrijwilligers in het geheel lijken te ontbreken. De politiek lijkt daarmee vrijwilligerswerk als een vanzelfsprekendheid te zien terwijl er veel gedaan kan en moet worden om de motivatie van actieve burgers te versterken.

  Vrijwilliger 2025De gesprekspartners omschrijven de vrijwilliger van 2025 als een generalist, die flexibel en breed inzetbaar is, een groot netwerk heeft en meer maatschappelijke status kent dan nu. De motieven van de vrijwilliger blijven grotendeels hetzelfde: de wens om een bijdrage te leveren, zich persoonlijk te ontwikkelen en een sociaal netwerk op te bouwen. Tegelijk zullen schotten tussen vrijwilligerswerk, werk, mantelzorg en buurtondernemer steeds meer vervagen. De vrijwilliger wil steeds minder in de mal gestopt worden van de verouderde structuren van het verenigingsrecht. Veel mensen die het wél leuk vinden zich vrijwillig in te zetten, zitten daarentegen niet te wachten op regelmatig plichtmatig vergaderen of besturen. Het vrijwilligerswerk moet daarom meer aansluiten bij de talenten die de mensen zelf meebrengen. Tegelijk wordt er ook op gewezen dat vrijwilligerswerk zeer divers is. In sommige gevallen is een hoge mate van specialisatie door training nodig en kan mede daardoor juist weinig flexibiliteit geboden worden. Het vullen van vacatures is daarbij geen doel op zich. Er mogen dan ook zeker (hoge) eisen aan de vrijwilliger gesteld worden.

  Ontwikkelingen, kansen en uitdagingenHoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs geeft aan wat vanuit de wetenschap bekend is over relevante ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Duidelijk is dat het aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder die aan vrijwilligerswerk doen, over de jaren zeer stabiel is. De presentatie lokt een uitgebreide discussie uit over de kansen en problemen waar vrijwilligers mee te maken krijgen. De politiek ziet vrijwilligers te vaak als instrumenten van overheidsbeleid, versmalt de visie op vrijwilligers steeds meer tot de zorg en veroorzaakt door wantrouwen een jungle van regelgeving. Het is daarentegen juist belangrijk om naar de wensen van vrijwilligers te luisteren, hun inzet voorop te zetten in plaats van de organisatiestructuur en de waardering van hun inzet meer zichtbaar te maken.
  Specifieke aandacht wordt gevraagd voor vrijwilligerswerk door allochtonen en het continueren van organisaties die al lange tijd op de inzet van dezelfde mensen draaien. Diverse keren wordt er op gewezen dat er problemen zijn met mensen die een uitkering hebben en door regelgeving van het UWV daarin gehinderd worden. Studenten voelen tegelijk juist steeds meer druk om te presteren in de opleiding waardoor vrijwilligerswerk er steeds vaker bij in schiet. Andere genoemde problemen zijn problemen die ontstaan door steeds meer regels omtrent het verkrijgen van een zogenaamde ANBI-status en de kosten van het verkrijgen van verklaringen omtrent gedrag die steeds meer op de budgetten drukken.
  Hoe nu verder?Er liggen nog veel kansen voor het grijpen om de vrijwillige energie die in de samenleving aanwezig is, om te zetten in vrijwillige inzet. Zo blijkt bij vooral jongeren vaak nog onduidelijk te zijn wat vrijwilligerswerk is en wat het je oplevert. Daar moet actiever over gecommuniceerd moeten worden, vooral via social media. Hier geldt bovenal: jong geleerd, oud gedaan. Mensen die op jonge leeftijd al met vrijwilligerswerk te maken hebben, blijven vaak hun leven lang actief. De maatschappelijke stage wordt daarom genoemd als een mooi initiatief waar op de een of andere wijze een vervolg op gegeven moet worden. De decentralisaties van taken naar gemeenten hebben daarnaast vaak nog niet geleid tot meer verbindingen over de beleidsterreinen heen. Daartoe zou een nieuwe landelijke impuls voor gemeentelijk vrijwilligerswerk kunnen helpen. Besturen van organisaties moeten meer gefaciliteerd worden in hun taken. Ofwel door betaalde krachten, dan wel door een regionaal of landelijk expertisecentrum waar ondersteuning te halen is. Veel bestuurstaken zouden ook gezamenlijk door meerdere organisaties uitgevoerd kunnen worden.
  Wat kan de politiek doen?De politiek moet er voor zorgen dat regelgeving faciliteert en niet hindert. Voorbeelden hiervan zijn de regels rond de ANBI-status, de vrijwilligersvergoeding bij mensen met een uitkering en de kosten van de verklaringen omtrent gedrag (VOG). Voorgesteld wordt daarnaast om het verenigingsrecht te versimpelen, een landelijke kennisfunctie in te stellen en waardering van vrijwilligerswerk meer expliciet te maken.

  Het vervolgDe bijeenkomst was een succes, maar mag niet het einde van het verhaal zijn. De input van deze bijeenkomst zal door Hanke Bruins Slot gebruikt worden in het begrotingsoverleg van begin november en het notaoverleg van begin 2017 over de initiatiefnota van het CDA, “Vrijwilligers zijn kampioenen”. Ook vanuit de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) worden de komende maanden meerdere activiteiten georganiseerd om het thema op de (politieke) agenda te houden. Op 7 december vindt in Deventer het “Gratis Goud Festival” plaats en op 4 maart wordt een politiek debat georganiseerd in Amersfoort. De aanwezige organisaties worden van harte uitgenodigd om bij die activiteiten aanwezig te zijn. Daarnaast wordt alle aanwezigen gevraagd om Hanke Bruins Slot ook na deze bijeenkomst te blijven benaderen met vragen, opmerkingen en informatie, zodat zij dit thema op de politieke agenda kan houden.

  Op deze manier houden we gezamenlijk het thema op de agenda, zodat we met zijn allen kunnen blijven werken aan meer waardering en minder onnodige regels voor vrijwilligers.

 • lokaal-externebronnen

  Week van de Homo Sapiens komt ook in Winterwijk

  WINTERSWIJK – Een prikkelende ontmoeting tussen mensen waarbij zaken als leeftijd, achtergrond, afkomst en beperkingen geen rol spelen. Dat is de insteek van de Week van de Homo Sapiens die dit jaar voor de tweede keer gehouden wordt. De eerste editie …